Adatvédelmi tájékoztató

ADATKEZELÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

a Szinergia Építőipari Szociális Szövetkezet által kiírt álláshirdetésekre jelentkező pályázók
személyes adatainak kezeléséről, valamint a weboldal használatára vonatkozó speciális rendelkezések

A Szinergia Építőipari Szociális Szövetkezet (székhelye: HU-8485 Dabrony, Kossuth L utca 45.; e-mail címe: info@szinergiaszovetkezet.hu, telefonszáma: +36 30 465 1220; a továbbiakban: az „Adatkezelő”) rendszeresen álláspályázatokat ír ki, amely pályázaton természetes személyek vehetnek részt annak érdekében, hogy amennyiben a pályázatuk a legjobbnak bizonyul, úgy munkaviszonyt létesíthessenek az Adatkezelővel. Az Adatkezelő ezen dokumentumban tájékoztatja a pályázókat személyes adataik kezeléséről, továbbá itt foglalja össze, hogy a pályázókat az adataik kezelése során milyen jogok és jogorvoslati lehetőségek illetik meg. Az Adatkezelőnél adatvédelmi tisztviselő nem került kijelölésre. A Szinergia Építőipari Szociális Szövetkezet honlapjának látogatói személyes adatait a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően kezeli.

A Szinergia Építőipari Szociális Szövetkezet minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében. A Szinergia Építőipari Szociális Szövetkezet a nyilvánosan hozzáférhető számítógépek háttértárolóin sem tárol olyan személyes adatokat, amelyeket nem a nyilvánosság számára szán.

A jelen tájékoztató célja, hogy közérthető módon és áttekinthetően tájékoztassa a pályázókat a személyes adataik kezeléséről figyelembe véve a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679. számú Európai Parlament és Tanács által kibocsátott rendelet (GDPR), valamint egyéb irányadó adatvédelmi szabályok előírásait.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a Tájékoztatót bármikor, indokolás nélkül, egyoldalúan módosítsa, megváltoztassa. A Tájékoztató módosítása vagy megváltoztatása esetén a megváltozott szabályok a www.szinergiaszovetkezet.hu weboldalon kerülnek közzétételre.

1. Az Adatkezelő adatai

Az Adatkezelő elnevezése: Szinergia Építőipari Szociális Szövetkezet
székhelye: HU-8485 Dabrony, Kossuth L utca 45.
adószáma: 22785482-2-19
e-mail címe: info@szinergiaszovetkezet.hu
telefonszáma: +36 30 465 1220

2. Fogalommeghatározások, az adatkezelés alapelvei, és jogalapjai

Az Adatkezelő meggyőződése szerint ezen Tájékoztatóban foglaltak megértéséhez szükséges, hogy az érintettek tisztában legyenek a személyes adatok kezelésének legfontosabb szabályaival, illetve a Tájékoztatóban is használt jogszabályi fogalmakkal. Amennyiben a Tájékoztató másképpen nem rendelkezik, úgy ezen Tájékoztatóban használt fogalmak, az alábbi jelentéssel bírnak:

  • „személyes adat”-nak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
  • „adatkezelés”-nek minősül a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
  • „adatkezelő” az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza. Ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
  • „adatfeldolgozó” az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
  • „NAIH” pedig a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot jelenti.

Az adatkezelés során az Adatkezelő betartja az adatkezelés alapelveit, amelyek:

a) Jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve;
b) Célhoz kötöttség elve (személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet, és azok nem kezelhetők ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon);
c) Adattakarékosság elve (az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk);
d) Pontosság elve (a kezelt személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék);
e) Korlátozott tárolhatóság elve: a személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig tegye lehetővé;
f) Adatkezelés integritása és bizalmas jellege: személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve;
g) Elszámoltathatóság elve az adatkezelő felelős azért, hogy bizonyítsa a fenti elveknek való megfelelést.

A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül (adatkezelés jogalapjai):

a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések
megtételéhez szükséges;
c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

3. Az álláspályázatokra történő jelentkezésekre vonatkozó egyes adatkezelésekről történő tájékoztatás

Az Adatkezelő ezen fejezetben foglalja össze, hogy az álláspályázatra jelentkezők személyes adatait milyen célból, milyen jogalap birtokában és meddig kezeli.

3.1. Konkrét álláshirdetésre történő jelentkezés során megvalósuló adatkezelés

Az Adatkezelő a betöltetlen pozíciókra időről időre a honlapján álláspályázatokat ír ki, amelyekre a pályázók elektronikus levélben jelentkezhetnek (www.szinergiaszovetkezet.hu - e-mail: info@szinergiaszovetkezet.hu)

A pályázatra történő jelentkezés feltétele ezen Tájékoztató elfogadása és az eljárás során megadott személyes adatok kezeléséhez történő hozzájárulás megadása. Az adatkezeléshez történő hozzájárulás megadása nélkül a pályázat nem bírálható el, így enélkül a pályázó a pályázati eljáráson nem tud részt venni.

Az adatkezelés célja: A kiírt álláspályázat lebonyolítása, a benyújtott pályázat értékelése, és az erről szóló értesítés biztosítása.
Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).
Kezelt személyes adatok köre: Vezetéknév, keresztnév, lakcím, kapcsolattartási adatok, az önéletrajzban és motivációs levélben, valamint az eljárás során benyújtott egyéb iratokban szereplő személyes adatok (különösen, a végzettségre, szakmai előéletre vonatkozó adatok).
Adatok tárolásának ideje: Az adatokat az Adatkezelő a pályázat lebonyolítása alatt, valamint a pályázat eredményéről történő értesítés közléséig, de legfeljebb annak elbírálását követő 30 napig tárolja.

3.2. Az Adatkezelő toborzási adatbázisába történő jelentkezés során megvalósuló
adatkezelés

A pályázónak lehetősége van arra, hogy amennyiben a pályázata sikertelennek bizonyul, úgy a pályázata, illetve annak részét képező személyes adatai ne kerüljenek törlésre a pályázat lezárásával, hanem azok bekerüljenek az Adatkezelő toborzási adatbázisába. Amennyiben pályázó nyilatkozik és hozzájárulását adja, abban az esetben Adatkezelő saját, belső használatú, jelszóval védett HR mappájában – toborzási adatbázis - a jelentkezéstől számítva 12 hónapig az adatokat megőrzi. Az adatok 12 hónap letelte után megsemmisítésre kerülnek. Amennyiben az Adatkezelőnél betöltetlenné válik, illetve megnyílik egy új pozíció, úgy az Adatkezelő először a toborzási adatbázisát ellenőrzi, annak érdekében, hogy található-e abban olyan pályázó, aki alkalmas lehet az adott pozíció betöltésére. Amennyiben az adatbázisban szerepel olyan személy, aki alkalmas lehet az adott pozíció betöltésére, úgy az Adatkezelő őket – akár álláspályázat kiírása nélkül – is megkeresheti állásajánlattal.

Az adatkezelés célja: Betöltetlen pozíciókra munkavállalók keresése akár álláspályázat kiírása mellett, akár anélkül. Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Kezelt személyes adatok köre: Vezetéknév, keresztnév, lakcím, kapcsolattartási adatok, az önéletrajzban és motivációs levélben, valamint az eljárás során benyújtott egyéb iratokban szereplő személyes adatok (különösen, a végzettségre, szakmai előéletre vonatkozó adatok). Adatok tárolásának ideje: Az adatokat az Adatkezelő a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 12 hónapig kezeli. A 12 hónap elteltét követően az adatok automatikusan törlésre kerülnek. 4. A személyes adatokhoz hozzáférő személyek köre Az álláspályázatokra történő jelentkezéskor megadott személyes adatokat az Adatkezelő azon munkavállalói ismerhetik meg, akik munkájának elvégzéséhez ezen információk ismerete szükséges. Az adatkezelő belső szabályokat alakított ki annak érdekében, hogy az érintettek személyes adatait megismerő munkavállalók megfelelően védjék személyes adataikat.

5. Adattovábbítás

Az álláspályázatra jelentkező személyes adatait az Adatkezelő HR munkatársai továbbítják azon terület vezető munkatársa részére, aki felvételi igénnyel fordult HR munkatársak felé. A személyes interjú során csak a HR munkatársak és területi vezető munkatárs ismeri meg érintett személyes adatait.

6. Érintettek jogai

6.1. A hozzáféréshez való jog

Az Adatkezelő az érintett kérelmére tájékoztatást nyújt arról, hogy folyamatban van-e személyes adat kezelése, amennyiben igen, úgy tájékoztatja az érintette a következőkről:

a) az adatkezelés céljairól;
b) az érintett személyes adatok kategóriáiról;ű
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
d) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól;
e) az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
f) a NAIH-hoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információról;
h) automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát egy példányban ingyenesen az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az Adatkezelő az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja az érintett rendelkezésére, kivéve, ha az érintett másként kéri.

6.2. A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. Az Adatkezelő a kérelem teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem ró az Adatkezelőre aránytalan erőfeszítést.

6.3. A törléshez, „az elfeledéshez való jog”

Az Adatkezelő az érintett kérelmére indokolatlan késedelem nélkül törli az érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) az érintett hozzájárulásának alapuló adatkezelés esetén érintett visszavonja hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a fentiek értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Az Adatkezelő a kérelem teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem ró az Adatkezelőre aránytalan erőfeszítést. A fent megfogalmazottakra hivatkozással előterjesztett személyes adatok törlésére vonatkozó kérelmet az Adatkezelő nem teljesíti, ha az adatkezelés

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából
szükséges;
b) a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából szükséges;
c) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

6.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok
felhasználásának korlátozását;
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Az Adatkezelő a kérelem teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem ró az Adatkezelőre aránytalan erőfeszítést.

6.5. A hozzájárulás visszavonásának joga

Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett bármikor, indokolás és számára hátrányos következmények nélkül visszavonhatja az adatkezeléshez adott korábbi hozzájárulását, amely nem érinti a hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelés jogszerűségét. Az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonása értelemszerűen a pályázat visszavonását is jelenti, ugyanis a pályázat az abban foglalt személyes adatok kezelése nélkül nem bírálható el. Ilyen kérelem esetén az adatkezelő késedelem nélkül intézkedik a személyes adatok törléséről, azzal, hogy előfordulhat, hogy ez a legnagyobb igyekezet ellenére is igénybe vesz néhány napot.

6.6. Kérdések, kérelmek megválaszolása

Amennyiben az érintett él ezen fejezetben meghatározott bármely jogával, illetve személyes adataival kapcsolatban az Adatkezelőhöz bármilyen megkeresést intéz, úgy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

7. A weboldal használatára vonatkozó speciális rendelkezések

A Szinergia Építőipari Szociális Szövetkezet fenntart magának minden jogot a Weboldal, azok bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a Weboldal terjesztésének tekintetében, a tartalmak szerzői jogi védelmet élveznek. Tilos a megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése, arról bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

A www.szinergiaszovetkezet.hu webszervere automatikusan naplózza a Felhasználó tevékenységét. Az adatkezelés célja: a szolgáltatás működésének ellenőrzése, valamint a visszaélések megakadályozása. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. A kezelt adatok köre: dátum, időpont, a felhasználó számítógépének IP címe, a felhasználó számítógépének böngészőjével kapcsolatos adatok és a meglátogatott oldal címe. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel e célnak, és a Szinergia Építőipari Szociális Szövetkezet minden szükséges intézkedés megtesz az adatintegritás biztosítása érdekében. Kezeli továbbá azokat a személyes adatokat, amelyek a Weboldal üzemeltetéséhez technikailag feltétlenül szükségesek.

A Felhasználókról a Szinergia Építőipari Szociális Szövetkezet a fentiek szerint csak olyan információkat gyűjt (IP-cím, felhasználás időpontja, megtekintett weboldalak, böngészőprogram, valamint a böngésző egyedi azonosítását lehetővé tévő egy vagy több cookie), amelyeket kizárólag a tartalom fejlesztése és fenntartása érdekében használ fel, ezért a Felhasználó számítógépén egy-egy karaktersorozatot tartalmazó fájlt, ún. cookie-t helyez el.

7.1 A cookie-k (sütik) feladata

Információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről; megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, (pl. választott nyelv); megkönnyítik a weboldal használatát; minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő Szinergia Építőipari Szociális Szövetkezet -nek lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

7.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a www.szinergiaszovetkezet.hu weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről. Oldalunk a következő működéshez feltétlenül szükséges cookie-t használja: PHPSESSID Célja: a felhasználó állapotának tárolása az oldal böngészése során

7.3. Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (statisztika és marketing)

A www.szinergiaszovetkezet.hu weboldalán alkalmazza a Google Analytics, mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a Google információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket. Személyes adatok nem jutnak el a harmadik félhez. Oldalunk a következő harmadik fél által elhelyezett cookie-kat használja: _ga, _gat, _gid, collect Célja: Google Analytics - egyedi azonosító generálása, statisztikai adatok gyűjtése arról, hogy látogatók hogyan használják a weboldalakat.

7.4. Cookie-k visszautasítása

A Szinergia Építőipari Szociális Szövetkezet, illetve a harmadik fél által elhelyezett cookie-kat böngészője segítségével bármikor törölheti eszközéről. A cookie-k törléséről, illetve kezeléséről az adott böngésző súgójában talál részletes ismertetőt. Szintén a böngészője segítségével blokkolhatja a cookie-kat, vagy kérhet értesítést minden alkalommal amikor a böngésző új cookie-t fogad. A cookie-k blokkolása technikailag akadályozhatja weboldalunk használatát.

7.5 Segítség a sütik beállításához

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu , vagy chrome://settings/content/cookies
Edge: Beállítások -> Speciális beállítások -> Cookie -k („Cookie-k engedélyezése” / „Az összes cookie blokkolása” / “Csak a külső cookie-k blokkolása” vagy: F12 – Hibakereső – Cookie-k
IE11:  https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies ; https://support.microsoft.com/hu-hu/help/260971/description-of-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn

8. Jogorvoslati lehetőség

Az érintett kéréseivel, kérdéseivel, panaszaival, Adatkezelő magatartására vonatkozó észrevételével közvetlenül Adatkezelőhöz fordulhat:

Cím: HU-8485 Dabrony, Kossuth L utca 45.
Telefon: +36 30 465 1220
E-mail: e-mail címe: info@szinergiaszovetkezet.hu

Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos jogsérelmének kivizsgálása érdekében panasszal fordulhat a NAIH-hoz:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az érintett az információs önrendelkezési jogának megsértése esetén – az érintett választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is eljárást indíthat. A bíróság az eljárás során soron kívül jár el.